سوسن به چمن داد نشان گل شبنم

                                  از باد شنیدی  تو  ندای  گل شبنم

از میکده  رفتم  رسیدم  به  چمن زار

                                  آنجا که رمیده به زمینی گل شبنم

آن دم گریستم که چه کردم من او را

                                   رویش پرید از رخ من  آن گل شبنم

من رنج کشیدم در این میکده هر دم

                                   چون دل بدادم به آن تک گل شبنم

هرگز  نبرم  یاد  آن  چشمه مهتاب

آن روز که دیدم رخ آن تک گل شبنمتاريخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ | 19:27 | نویسنده : عبدالعلی نوروزی تبریزی نژاد |